×

u- सांख्यिकी in English


• statistics
सांख्यिकी:    statistics statistical u-statistics u-


Related Words

  1. u' आकार ट्रनियन भुजा
  2. u' आकार पश्‍चदर्शा
  3. u-boat
  4. u-curve
PC Version
हिंदी संस्करण


Copyright © 2021 WordTech Co.