×

excrete sound

pronunciation: [ [ eks'kri:t ] ]  
Click to play the sound of pronunciation:

Sound of Related Words

  1. "excrescent exhalation" sound
  2. "excreta" sound
  3. "excreted" sound
  4. "excreted fraction" sound
Desktop

Copyright © 2021 WordTech Co.