×

वंद्य in English

[ vamdya ] sound:
वंद्य sentence in Hindi
ADJ
• respectable
download Hindlish App, translate anytime

Definition

विशेषण
  1. जो पूजा करने के योग्य हो:"गौतम बुद्ध एक पूजनीय व्यक्ति थे"
    synonyms:पूजनीयपूजनीय, उपासनीयउपासनीय, उपास्यउपास्य, अर्चनीयअर्चनीय, पूज्यपूज्य, वंदनीयवंदनीय, वन्दनीयवन्दनीय, वन्द्यवन्द्य, आराध्यआराध्य, आराधनीयआराधनीय, स्तुत्यस्तुत्य, अभिवंदनीयअभिवंदनीय, अभिवन्दनीयअभिवन्दनीय, पूजमानपूजमान, अभिवंद्यअभिवंद्य, अभिवन्द्यअभिवन्द्य, पूजितव्यपूजितव्य, पूजार्हपूजार्ह, पूजिलपूजिल, वरेण्यवरेण्य, अर्हअर्ह, अर्ह्यअर्ह्य, आर्यआर्य, आहार्य्यआहार्य्य, भगवानभगवान, भगवान्भगवान्
  2. जिसके आगे झुककर नमस्कार किया जाय:"माता,पिता एवं गुरु वंदनीय होते हैं"
    synonyms:वंदनीयवंदनीय, अभिवंदनीयअभिवंदनीय, प्रणम्यप्रणम्य, नमनीयनमनीय, नम्यनम्य, वन्दनीयवन्दनीय, अभिवन्दनीयअभिवन्दनीय, वन्द्यवन्द्य, अभिवंद्यअभिवंद्य, अभिवन्द्यअभिवन्द्य

Related Words

  1. वंदनीय
  2. वंदी
  3. वंधा विनिर्माण व्यय
  4. वंध्य
PC Version
हिंदी संस्करण


Copyright © 2021 WordTech Co.