×

ढलाईघर in English

[ dhalaighar ]
ढलाईघर sentence in Hindi

• dam construction
• foundary


Related Words

  1. ढलाईखाना
  2. ढलाईगर
  3. ढलाईशाला
  4. ढलान
PC Version
हिंदी संस्करण


Copyright © 2020 WordTech Co.