×

ढलाईखाना in English

[ dhalaikhana ]
ढलाईखाना sentence in Hindi
Noun
• foundry


Related Words

  1. ढलाई-सांचा
  2. ढलाईकार
  3. ढलाईगर
  4. ढलाईघर
PC Version
हिंदी संस्करण


Copyright © 2020 WordTech Co.