×

चकमक पत्थर in English

[ cakamak pathar ]
चकमक पत्थर sentence in Hindi
Noun
• flint

• firestone
चकमक:    Firestone chert flint
पत्थर:    concrete hail silica stone rock Stone caillou


Related Words

  1. चकमक खान
  2. चकमक छुरा
  3. चकमक प्रक्षेप्य
  4. चकमक प्रस्तर
PC Version
हिंदी संस्करण


Copyright © 2020 WordTech Co.